Condicions

Termes Legals

1. Dades identificatives

L'empresa titular de Tomàs Sirvent Pla SL amb domicili social en carrer Parlament 56 de Barcelona, ​​amb NIF B-548527268, correu electrònic: info@turronessirvent.com

 

2. Propietat intel·lectual de la web

La titularitat dels drets de propietat intel·lectual de tots els continguts, el seu disseny gràfic i codis font, incloses les bases de dades contingudes al lloc web, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de www.turronessirvent.com corresponent-li l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos .

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Tomás Sirvent Pla SL. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe de continguts en aquest web site estan protegits per llei.

Queda prohibit a l'usuari realitzar qualsevol tipus de distribució comercial a tercers de les dades obtingudes de les bases de dades d'aquesta web sense la prèvia autorització expressa i per escrit de Tomás Sirvent Pla SL. No obstant això, donada la persistència dels drets patrimonials i morals de la propietat intel·lectual, en mans dels titulars que l'ostenten, si per causa de qualsevol excepció legalment establerta es procedís a la difusió de dades triades de les bases de dades, s'ha d'indicar tant la reserva de drets d'autor com la cita de la font en una forma tal que permeti que aquestes indicacions acompanyin sempre a les dades difoses.

3. Contingut del web i enllaços

Tomás Sirvent Pla SL no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web www.turronessirvent.com

 

4. Intercanvi o difusió d'informació

Tomás Sirvent Pla SL. declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no es fa responsable de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.

5. Actualització i modificació de la pàgina web

www.turronessirvent.com es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

Tomás Sirvent Pla SL no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de www.turronessirvent.com

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que es faciliti quan procedeixi de fonts alienes.

7. Tractament de dades de l'usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, www.turronessirvent.com, informa als seus clients que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Tomás Sirvent Pla SL

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als clients.

www.turronessirvent.com garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de www.turronessirvent.com podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@turronessirvent.com

8. Seguretat

L'accés a les pàgines a través de les quals el client de www.turronessirvent.com consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que s'ofereixin es realitza a través de connexió segura.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.

Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre correu essirvebnt.com

Compres - Lliuraments - Devolució

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Tomás Sirvent Pla SL i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de www. turronessirvent.com, d'ara endavant la "Botiga").

2. OBLIGACIONS DE L'USUARI
2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Tomás Sirvent Pla SL, seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. PRODUCTES I PREUS

3.1 Tomàs Sircvent Pla SL. es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Tomás Sirvent pla SL podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Tomás Sirvent Pla SL es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES
4.1 En el termini màxim de vint (24) hores Tomás Sirvent pla SL. enviarà un correu electrònic a l'Usuari, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a Tomás Sirvent pla SL.

4.2 L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

4.3 Tomás Sirvent Pla SL arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra. El contracte es realitzarà en la llengua espanyola.
4.4 La confirmació de la comanda enviada per Tomás Sirvent Pla SL. no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. Tomás Sirvent Pla SL enviarà al costat del Producte la factura corresponent al mateix.

5. DRET DE DEVOLUCIÓ
5.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb Torrons Sirvent a través del correu electrònic a la següent adreça: info@turronessirvent.comy desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenada i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada, corrent a càrrec de Tomás Sirvent Pla SL el cost directe de devolució del producte. Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que Tomàs Sirvent Pla SL indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que Tomàs Sirvent Pla SL li indiqui la forma de devolució.

5.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual Tomás Sirvent Pla SL. haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

5.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

6. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@turronessirvent.com

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI
7.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori.
Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la direcció de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

7.2 El servei de lliurament de Tomàs Sirvent Pla SL., Es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

7.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

8. CONTRASENYES
8.1 Tomás Sirvent Pla SL facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web.

L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret.

Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a Tomás Sirvent Pla SL. de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. COOKIES
9.1 Tomás Sirvent Pla SL utilitza cookies per tal de millorar els seus serveis, facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari, facilitar l'accés a les preferències personals i seguir el seu ús de la Botiga. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria del navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo.

9.2 Si l'Usuari no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una cookie, haurà de configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, l'Usuari podrà destruir les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts en la Botiga.

10. LLEI APLICABLE I FUR
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte es sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.


Torrons Sirvent, Torró artesà des de 1920

Tots els nostres productes estan elaborats amb les millors matèries primeres, tractats amb cura des de l'arribada a l'obrador fins que vostè els serveixi a la seva taula.

L'enviament es realitza en caixa de fusta que manté intactes el seu sabor i frescor.

No pot ser d'una altra manera, la nostra qualitat ens ho exigeix.

Trobarà els nostres productes exclusivament a les nostres botigues de Parlament, 56 i Balmes, 130 a Barcelona

comprar tOrró ONLINE

Accept Site use cookies